<

Committees

Scientific Committee

Honorary Chairmen

Prof. Emeritus Hirokazu Takemiya
Okayama University, Japan

Prof. Yeongbin Yang
National Taiwan University, Taipei

Prof. Wanming Zhai
Southwest Jiaotong University, China

Prof. Huawu He
China Railway, China

China Railway Group Corporation

Prof. Yunmin Chen

Prof. Hongqi Tian
Zhejiang University, China

Central South University, China

Chairmen

Prof. Erol Tutumluer
University of Illinois at Urbana-Champaign

Prof. Zhiwu Yu
Central South Uniersity

Members

Lutz Auersch
Federal Institute for Materials Research and Testing, Germany

Dimitri E. Beskos
University of Patras, Greece

António Gomes Correia
University of Minho, Portugal

Jinchun Chai
Saga University, Japan

Renpeng Chen
Hunan University, China

Yujun Cui
Ecole des Ponts ParisTech, France

Yuanqiang Cai Zhejiang University, China

Songyu Liu
Southeast University, China

Geert Degrande
University of Leuven, Belgium

Guangyun Gao
Tongji University, China

Liang Gao
Beijing Jiaotong University, China

Hai Huang
Pennsylvania State University, USA

Hong Hao
Curtin University of Cambridge, UK

Hugh Hunt
University of Cambridge, UK

Jie Han
University of Kansas, USA

Maosong Huang
Tongji University, China

Toshiki Hamamoto
University of Toyama, Japan

Buddhima Indraratna
University of Wollongong, Australia

Tatsuya Ishikawa
Hokkaido University, Japan

Jianqun Jiang
Zhejiang University, China

Shenghao Ju
National Cheng-Kung University, Tainan

Songyu Liu
Southeast University, China

Xiaoyan Lei
East China Jiaotong University, China

Xianzhang Ling
Harbin Institute of Technology, China

Andrei V. Metrikine
Delft University of Technology, Netherlands

Jin Y Ooi
The University of Edinburgh, UK

Taesoon Park
Seoul National University of Science and Technology, South Korea

William Powrie
University of Southampton, UK

Yonglin Pi
The University of New South Wales, Australia

Jiping Ru
Natural Science Foundation of China, China

Ted Sussmann
University of Hartford, USA

Erol Tutumluer
University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

Fumio Tatsuoka
Tokyo University of Science, Japan

Fuming Wang
Zhengzhou University, China

Linbing Wang
Virginia Polytechnic Institute and State University, USA

Ping Wang
Southwest Jiaotong University, China

He Xia
Beijing Jiaotong University, China

Weiping Xie
Wuhan University of Technology, China

Yangping Yao
Beihang University, China

Bin Xu
Nanchang Institute of Nottingham, UK

Youlin Xu
The Hong Kong Polytechnic University, HK

Haisui Yu
The University of Nottingham, UK

Jongdar Yau
Tamkang University, Taipei

Jun Yang
The University of Hong Kong, HK

Feng Zhang
Nagoya Institute of Technology, Japan

Franz Ziegler

Jiankun Liu

Nan Zhang

Shunhua Zhou

Dingqing Li

Peter Woodward

Daichao Sheng

Imad L. Al-Qadi

Baoshan Huang

Soheil Nazarian

Anand Puppala

Charles Schwartz

Carlton Ho

Yu Qian

Hao Wang

XiangChen Hou

Yiqiu Tan

Hainian Wang

Zhanping You

Ma Zhan

He Xia

Xiaoyan Lei

Yongle Li

Suched Likitlersuang

Tawatchai Tanchaisawat

Xiangsheng Chen

Tong Qiu
Vienna University of Technology, Austria

Beijing Jiao Tong University, China

Beijing Jiao Tong University, China

Tongji University, China

TTCI, USA

University of Leeds, UK

University of New Castle, Australia

University of Illinois at Urbana-Champaign, USA

University of Tennessee, USA

University of Texas at El Paso, USA

University of Texas at Arlington, USA

University of Maryland, College Park, USA

University of Massachusetts, Amherst, USA

University of South Carolina, USA

Rutgers University

Harbin Institute of Technology, China

Harbin Institute of Technology, China

Chang’An University

Michigan Tech, USA

CARS, China

Beijing Jiao Tong University, China

East China Jiao Tong University, China

Southwest Jiao Tong University, China

Chulalongkorn University, Thailand

Chiang Mai University, Thailand

Shenzhen Metro, China

Pennsylvania State University, USA

Xiong Zhang Missouri University of Science and Technology, USA

Organizing Committee

Chairmen

Prof. Chunyang Chen
Central South University, China

Prof. Youjun Xie
Central South University, China

Vice Chairmen

Prof. Shifan Qiao
Central South University, China

Prof. Xiaobin Chen
Central South University, China

Prof. Jinfeng Zou
Central South University, China

Prof. Zhihui Zhu
Central South University, China

Secretary in General

Prof. Yuanjie Xiao
Central South University, China

Prof. Xiaobin Chen
Central South University, China

Members (To be added)

Prof. Xiaobin Chen
Central South University, China

Prof. Jiasheng Zhang
Central South University, China

Prof. Wuming Leng
Central South University, China

Prof. Liangxin Jin
Central South University, China

Prof. Xuemin Zhang
Central South University, China

Prof. Shuying Wang
Central South University, China

Prof. Lianheng Zhao
Central South University, China

Prof. Jinfeng Zou
Central South University, China

Prof. Rusong Nie
Central South University, China

Prof. Yuliang Lin
Central South University, China

Prof. Jiandong Niu
Central South University, China

Prof. Xuan Wang
Central South University, China

Prof. Jidong Teng
Central South University, China

Prof. Zheng Han
Central South University, China

Prof. Hancheng Dan
Central South University, China

Prof. Sheng Zhang
Central South University, China

Prof. Linrong Xu
Central South University, China

Prof. Xinghua Wang
Central South University, China

Prof. Limin Wei
Central South University, China

Prof. Chunyan Zhao
Central South University, China

Prof. Yuliang Lin
Central South University, China

Prof. Peng Tu
Central South University, China

Prof. Qi Yang
Central South University, China

Prof. Weichao Yang
Central South University, China

Prof. Hancheng Dan
Central South University, China

Prof. Zheng Han
Central South University, China

Prof. Weizheng Liu
Central South University, China

Prof. Fang Xu
Central South University, China

Prof. Yingfei Du
Central South University, China

Prof. Dongping Li
Central South University, China

Prof. Degou Cai
China Academy of Railway Science, China

Prof. Xuecheng Bian
Zhejiang University, China

Prof. Guoqing Jing
Beijing Jiaotong University, China

Prof. Hong Xiao
Beijing Jiaotong University, China

Prof. Hesong Hu
Architectural Design and Research Institute of Guangdong Province, China

Prof. Liang Gao
Harbin Institute of Technology, China

Prof. Junhua Xiao
Tongji University, China

Prof. Guanshi Liu
Institute of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, China

Prof. Yonggui Chen
Tongji University, China

Prof. Xiaolin Song
Southwest Jiaotong University, China

Prof. Changbin Yan
Zhengzhou University, China

Prof. Zhongming He
Changsha University of Science & Technology, China

Prof. Qiyun Wang
Fuzhou Institute of Technology, China

Prof. Pengcheng Wang
China Academy of Railway Science, China